Hydraulisch remsysteem: diagram, onderdelen en werking [PDF] (2023)

In dit artikel leer je hetwat is een hydraulisch remsysteem?Zijnschema, onderdelen,werken, voordelen,Entoepassingenalles wordt uitgelegd met foto's.

U kunt ook dePDF bestandaan het einde van dit artikel.

Wat is een hydraulisch remsysteem?

Inhoud show

Ahydraulisch systeemgebruikt vloeistof onder druk om kracht over te brengen, een object te verplaatsen of de kracht ervan te vergroten. De vloeistofdruk staat bekend als hydraulische druk. Remmen die met hydraulische druk worden bediend, worden hydraulische remmen genoemd.

Ditsoort remsysteembrengt druk over van het regelmechanisme naar het remmechanisme met behulp vanremvloeistof, meestal glycolether. Het eerste hydraulische remsysteem op vier wielen voor een auto werd in 1908 ontwikkeld en geïnstalleerd door Ernest Walter Weight.

Het hydraulische remsysteem van het trommeltype wordt voornamelijk aangetroffen in vierwielers met lage snelheid, terwijl het hydraulische remsysteem van het schijftype in bijna alle auto's wordt gebruikt. Bovendien zijn sommige soortenmotorfietsengebruik ook deze remmen.

Hydraulische remmen zijn volledig afhankelijk van deprincipe van de wet van Pascal. "De druk die ergens in een ingesloten vloeistof wordt uitgeoefend, wordt onverminderd in alle richtingen overgedragen", zegt de wet van Pascal. Laten we de onderdelen en functies ervan begrijpen.

Lees ook:Veelvoorkomende remproblemen die elke bestuurder zou moeten kennen

Onderdelen van hydraulisch remsysteem

Hieronder volgen de essentiële onderdelen van het hydraulische remsysteem:

 1. Rempedaal
 2. Hoofdcilinder
 3. Wiel cilinder
 4. Remvloeistof reservoir
 5. Hydraulische leidingen en slang
 6. Remklauwen
 7. Remvloeistof
 8. Trommel rem
 9. Schijfrem
Hydraulisch remsysteem: diagram, onderdelen en werking [PDF] (1)

# 1 rempedaal

Het hele remsysteem begint te werken wanneer het rempedaal wordt ingedrukt. Wanneer de bestuurder kracht uitoefent op het rempedaal, vertraagt ​​of stopt de beweging van het voertuig.

Het pedaal is verbonden met de hoofdremcilinder met een mechanisch contact, zoals eenlente. Na het intrappen van het rempedaal komt de hoofdremcilinder in actie.

#2 Hoofdcilinder

Dit is het belangrijkste onderdeel van het systeem dat de druk op het rempedaal omzet in hydraulische druk. Ahoofdcilindervervult meerdere functies, waaronder het ontwikkelen van druk, het egaliseren van de remdruk, het voorkomen van verontreinigingen, enz.

Hierbij wordt de vloeistof gecomprimeerd en onder druk gezet in de cilinder, die via hydraulische leidingen wordt overgebracht naar het remsamenstel. De hoofdremcilinder bestaat uit verschillende onderdelen zoals een reservoir,zuiger, rubberen beker,druk terugslagklep, en meer.

#3 Wielcilinder

Dit apparaat zet hydraulische druk om in mechanische druk om de remschoenen naar de trommel te duwen. De wielcilinder bevindt zich in elk wiel en bevindt zich meestal aan de bovenkant van het wiel, boven de schoen.

Zijn functie is om de schoenen in contact te brengen met de trommel en het voertuig te beschermen tegen wrijving. Er zijn twee hoofdtypen wielcilinders: getrapte wielcilinders en wielcilinders met één zuiger.

# 4 Remvloeistofreservoir

Het remvloeistofreservoir bewaart en beschermt de remvloeistof van het voertuig, zodat het remsysteem correct kan functioneren. De opslag is meestal klein en is rechtstreeks aangesloten op de hoofdremcilinder voor een goede werking van hydraulisch remmen.

Tijdens de montage moet er voldoende remvloeistof aanwezig zijn. In sommige gevallen daalt het remvloeistofpeil in de hoofdremcilinder door kleine lekkages. Daarom is een reservoir vereist om het juiste niveau te behouden.

#5 Hydraulische leidingen en slangen

De remleiding en slang transporteren vloeistof onder hoge druk tussen de verschillende componenten. Simpel gezegd, ze zijn als pijpen waarin de remvloeistof van de hoofdcilinder naar de remmen gaat. Remleidingen zijn stijf en geconstrueerd met dubbelwandige stalen buizen.

#6 Remklauwen

De remklauw is een essentieel onderdeel van een schijfremsysteem. Zijn functie is om de remblokken vast te houden en te geleiden. Ook zet het hydraulische druk in het remsysteem om in mechanische kracht door een of meer zuigers te gebruiken.

# 7 Remvloeistof

Moderne auto's gebruiken remvloeistof als vloeibare chemische oplossing voor hydraulisch remmen. Het is dit medium dat de druk overbrengt op de wielcilinders. Hydraulische remvloeistof moet een laag vriespunt, hoog kookpunt,smering, niet-corrosiviteit en juiste viscositeit.

Lees ook:Essentiële onderdelen van autowielmontage [Functies uitgelegd]

Constructie van hydraulisch remsysteem

De constructieve opstelling van hydraulische remmen bestaat uit verschillende onderdelen zoals het rempedaal of niveau, eenkatrol, ook wel bedieningsstang genoemd, en een zuiger in een hoofdcilindersamenstel.

De hoofdcilinder bevat een of twee zuigers, een terugstelveer, een reekspakkingenof O-ringen, en een vloeistofreservoir. Bovendien had het ook versterkte hydraulische leidingen en remklauwen. De remklauwconstructie bestaat uit een of twee holle aluminium zuigers (remklauwzuigers genoemd), een set thermisch geleidende remblokken en een remschijf.

Het is meestal gevuld met glycol-ether remvloeistof, hoewel andere vloeistoffen ook kunnen worden gebruikt. Ooit hadden personenauto's meestal trommelremmen op alle vier de wielen. Over het algemeen worden schijfremmen gebruikt voor de voorwielen, terwijl trommelremmen worden gebruikt voor de achterwielen.

Lees ook:Verschillende soorten banden voor auto's en hun doeleinden

Werking van hydraulisch remsysteem

De werking van het hydraulische remsysteem is eenvoudig. Laten we, om de functie van deze remmen te begrijpen, eens kijken naar schijfrem en trommelrem. In beide typen is het aanvankelijke werk vergelijkbaar, maar de uitvoeringsstijlen verschillen.

Bij het gebruik van schijfremmen bedienen de remklauwen en -schijven de rem, terwijl bij het gebruik van trommelremmen de remschoenen en -trommels de rem bedienen. Laten we de werking van deze twee remmen in detail begrijpen.

#1 Hydraulische schijfrem

Hydraulisch remsysteem: diagram, onderdelen en werking [PDF] (2)

Hydraulische schijfremmen werken door druk of kracht uit te oefenen op het rempedaal. Deze actie genereert compressiekracht, waardoor de remvloeistof via een zuiger-cilinder-opstelling in de hoofdcilinder wordt gecomprimeerd.

In het systeem zorgt de hydraulische vloeistof voor druk in de hydraulische leidingen en brengt deze druk over op de schijfremklauwen waartussen de schijf is gemonteerd. Beide remklauwen bestaan ​​uit een zuigeropstelling. Remblokken zijn op zuigers gemonteerd.

Wanneer het rempedaal wordt ingedrukt, beginnen beide zuigers naar de schijf te bewegen. Ten slotte drukt de remklauw de schijf samen en wordt de rem geactiveerd, wat betekent dat de bewegende delen niet meer bewegen. Bij het loslaten van het rempedaal daalt de hydraulische druk in de leidingen en bewegen de zuigers in de remklauwen naar buiten, waardoor de remmen worden gelost.

#2 Hydraulische trommelremmen

Hydraulisch remsysteem: diagram, onderdelen en werking [PDF] (3)

In het begin is de werking van trommelrem en schijfrem hetzelfde. Het belangrijkste verschil zit hem in de prestaties van deze remtypes. Telkens wanneer de bestuurder remt, wordt de zuiger door de hoofdcilinder in de hoofdcilinder geduwdverbindingsstangdie het pedaal met de zuiger verbindt.

Wanneer deze vloeistof begint te bewegen, veroorzaakt dit compressie van de remvloeistof in de hoofdcilinder. Hierdoor zet het uit en zet het mechanische energie om in hydraulische druk. Uiteindelijk zet het de kinetische energie van het voertuig om in warmte-energie en stopt het voertuig volledig met bewegen.

Lees ook:Trommelrem versus schijfrem: wat is het verschil?

Specificaties van hydraulische remmen

Bij het kiezen van een hydraulische rem moet rekening worden gehouden met de volgende prestatiespecificaties:

# 1 koppelwaarde

Het wordt aanbevolen dat het maximale koppel van de rem overeenkomt met of groter is dan de eisen van de toepassing.

#2 Kracht

Voor hydraulische remmen is het een maat voor hun maximale vermogen.

#3 Snelheid

Deze specificatie is alleen van toepassing op roterende remmen en vertegenwoordigt de maximale rotatiesnelheid.

# 4 Maximale druk

Voor hydraulische remmen is dit de maximale druk.

#5 Asconfiguratie

Afhankelijk van de toepassing kan de rem in lijn, parallel of onder een hoek worden gemonteerd.

Lees ook:Wat is de functie van Wankel Rotary Engine?

Voordelen van hydraulisch remsysteem

 1. Hydraulische schijfremmen zorgen voor meer remkracht.
 2. Deze remmen hebben een groot contactoppervlak, wat de warmteafvoer ondersteunt.
 3. Hydraulische remmen vallen zelden uit, waardoor ze betrouwbaar zijn bij hoge snelheden.
 4. Deze remmen werken beter in natte en modderige omstandigheden dan mechanische remmen.
 5. Omdat het een hydraulisch systeem is, omvat het kracht, nauwkeurigheid, efficiëntie en onderhoudsgemak.

Nadelen van hydraulisch remsysteem

 1. Ze hebben een relatief hoge prijs in vergelijking met mechanische remmen.
 2. De remvloeistof die in het remsysteem wordt gebruikt, moet compatibel zijn met het remmateriaal.
 3. Er kan remvloeistoflekkage optreden, wat kan leiden tot defecte remmen.
 4. In tegenstelling tot mechanische remmen, vereisen hydraulische remmen meer onderhoud en constructie.

Toepassingen van hydraulisch remsysteem

 1. Dit soort remmen wordt voornamelijk gebruikt in auto's en andere autotoepassingen.
 2. Hydraulische remmen van het trommeltype worden gebruikt in sommige vierwielers met lage snelheid, zoals trolly-voertuigen.
 3. Hydraulische schijfremmen worden in bijna alle auto's gebruikt en worden ook in fietsen gebruikt.
 4. Bij sommige soorten fietsen worden enkelwerkende hydraulische remmen gebruikt als voorremmen.
 5. In bijna alle voertuigen worden dubbelwerkende hydraulische remmen gebruikt.
 6. Naast automobieltoepassingen zijn deze remmen ook te zien in olieveldoperaties.
 7. Bovendien wordt het ook gebruikt in energieopwekkingsstations zoalswindturbines.

Conclusie

Vanwege hun voordelen en gebruiksgemak worden hydraulische remsystemen steeds populairder. Alle soorten voertuigen, waaronder auto's, fietsen, auto's en zware vrachtwagens, maken gebruik van deze technologie.

De vloeistof die in dit systeem wordt gebruikt, kan variëren afhankelijk van de toepassing. Dit komt omdat zware voertuigen meer druk nodig hebben om te remmen. Momenteel zijn sommige toepassingen ervan ook terug te vinden in bromfietsen.

Ik hoop dat ik alles heb behandeld over de "Hydraulisch remsysteem.” Als ik iets heb gemist, of als je twijfelt, laat het me dan weten in de comments. Als je dit artikel leuk vond, deel het dan met je vrienden.

Wilt u gratis pdf's rechtstreeks in uw inbox? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

PDF van dit artikel downloaden:

Lees meer op onze blog:

 1. 30 fundamentele onderdelen van motorfietsen en hun functies [afbeeldingen]
 2. Verschillende soorten ophangsystemen (volledige gids)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated: 16/12/2023

Views: 5869

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.